• info@mandegar-ac.com
  • 32250318

مکالمه انگلیسی کودکان و نوجوانان

کانون زبان ماندگار، کانون برگزیده آموزش مکالمه زبان کودکان و نوجوانان

Easy-to-teach. Easy-to-learn

 


معرفی دپارتمان  آموزش زبان کودکان و نوجوانان

دوره های آموزش زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان مشتمل بر 14 سطح می باشد که در مجموع بالغ بر دو سال و نیم به طول می انجامد.
دانش آموزان دوره اول ابتدایی ( پایه های اول تا ششم ) در زمره گروه آموزشی کودکان و دانش آموزان دوره متوسطه اول ( پایه های هفتم ، هشتم، نهم) در گروه آموزشی نوجوانان کانون زبان ماندگار طبقه بندی می شوند.
در تمام سطوح  14 گانه تاکید کانون زبان ماندگار بر فراگیری موثر زبان انگلیسی توسط زبان آموزان با تاکید بر مهارت مکالمه می باشد.
زبان آموزان کانون زبان ماندگار به سرعت با زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم  خود و زبان اول بین المللی ارتباط مطلوبی پیدا می نمایند و پیشرفت چشمگیر در زبان آموزی برایشان قابل درک است.
تجربه سالهای متمادی در امر آموزش زبان به کودکان و نوجوانان ، جایگاه کانون زبان ماندگار را در بین آحاد جامعه متمایز نموده و این امر مسئولیت مدیران کانون زبان ماندگار را دوچندان نموده است.
در کانون زبان ماندگار برای اولین بار در کشور، ویژه گروه سنی کودکان از سیستم های آنلاین هوشمند با بهره گیری از منابع  آموزشی بین المللی استفاده می شود که به نوبه خود تاثیر فوق العاده ای برای زبان آموزان داشته است.
به عبارتی ، تجربه موفق سالهای متمادی، بهره گیری از بهترین و دلسوزترین مربیان آموزشی، محیط خاص و بهره گیری از سیستم های هوشمند آنلاین ، کانون زبان ماندگار را از نگاه مخاطبان بیش از پیش متمایز نموده است.


 
سطوح آموزشی زبان کودکان از سطح 1 تا 8
سطوح آموزشی زبان نوجوانان از سطح 9 تا 14

 
Level 8 Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1
HIP 3 B HIP 3A HIP 2B HIP 2A HIP 1B HIP 1A Starter B Starter A
    Level 14 Level 13 Level 12 Level 11 Level 10 Level 9
    HIP 6B HIP 6A HIP 5B HIP 5A HIP 4B HIP 4A
How Many Fingers Are On Your Hand?