• info@mandegar-ac.com
  • 32250318

درباره زمان ها

یک زمان، شکلی از فعل است که نشان دهنده زمانی است که یک اتفاق یا رویداد رخ می دهد.

اطلاعات بیشتر

زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده حالتی است که یک فعل در گذشته اتفاق افتاده است.

اطلاعات بیشتر

آخرین مطالب نکات گرامری